Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

 A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V


Ab origine - od početka

Ab ovo - od jajeta (tj. pričati od početka i iscrpno)

Ad augusta per angusta - tijesnim putovima do uzvišenih ciljeva (tj. težak put ddo slave)

Ad litteram - od riječi do riječi (tj. doslovce)

Aequos tibi quaere sodales - među jednakima sebi traži prijatelje

Alea iacta est - kocka je bačena

Aliena nobis, nostra plus aliis placent - nama se više sviđa tuđe, drugima naše

Alma mater - majka hraniteljica (tj. sveučilište)

Alter ego - drugo ja

Ama nesciri - uživaj u tome da ostaneš nepoznat

A posteriori - unatrag

A priori - unaprijed

Ars longa, vita brevis - umjetnost je duga, život kratak

Ascultare disce, si nescis loqui - nauči slušati ako ne znaš govoriti

Asinus asinum fricat - magarac magarca češe (tj. svoj k svome)

Associat similes natura - priroda združuje slične

Audi, vide, tace,si vis vivere in pace - ako hoćeš živjeti u miru, slušaj, gledaj i šuti

Aurea mediocritas - zlatna sredina

Aurea ne credas quaecumque nitescere cernis - nije zlato sve što sija

 

 

Beati pauperies spiritu - blago siromašnima duhom

Bene dictium - dobro rečeno

Bis vivit, qui bene - dvaput živi, tko dobro živi

Bona fide - u dobroj namjeri, vjeri

Bono modo - mirnim putem

Bonum omen - dobar znak

Brevi manu - na brzu ruku

 

 

Capiti suo malum suit, qui alteri malum struit - svojoj glavi nesreću kroji onaj tko drugome zlo sprema

Carpe diem - iskoristi dan

Casus beli - povod ratu

Causa paupertatis plerisque probitas est - poštenje je većini uzrok siromaštva

Causa semper alique subest - neki razlog uvijek postoji

Cave criticum - čuvaj se kritičara

Circulus vitiosus - začarani krug

Cito maturum, cito putridum - brzo zrelo, brzo trulo

Clara pacta boni amici - čist račun, duga ljubav

Clavus clavo extruditur - klin se klinom izbija

Cogito, ergo sum - mislim, dakle postojim

Condicio sine qua non - jedino pod tim uvjetom

Cras, cras, semper cras et sic dilabitua aetas - sutra, sutra, uvijek sutra i tako protekne život

Crescat scientia, vita excolatur - neka znanje raste u svrhu obogaćivanja života

Cui omnis bene dicunt, possidet populi bona - onaj o kome svi dobro govore, vrlo je bogat

Cum ferrumcandet, cudere quemquem decet - željezo treba kovati dok se žari

Cum grano salis - sa zrnom soli

Curriculum vitae - tok života (tj. životopis)

 

 

De facto - stvarno

De gustibus non disputandum - o ukusima ne valja raspravljati

De inimico non loquare male,  sed cogites - o neprijateljima ne govori loše, već misli

Diem perdidi - izgubio sam dan

Dies diem docet - jedan dan poučava drugi (tj. svaki dan smo iskusniji)

Diversi diversa putant - razni ljudi razno misle

Divide et impera - podijeli da bi vladao

Dominus dedit, dominus abstulit - bog dao, bog uzeo

Dulce et decorum est pro patria mori - slatko je i lijepo za domovinu umrijeti

Dum spiro, spero - dok dišem, nadam se

Duobus litigantibus, tertius gaudet - dok se dvojica svađaju, treći se raduje

 

 

Ecce homo - evo čovjeka

E duobus malis minimum eligendum - od dva zla valja odabrati manje

Eppur si muove - ipak se kreće

Errando discimus - griješeći učimo

Errare humanum  est - ljudski je griješiti

Errata corrige - ispravi pogreške

Est modus in rebus - postoji neka mjera u stvarima

Ex capite - iz glave (tj. napamet)

Ex cathedra - s katedre (tj. govoriti autorativno)

Excepto firmat regulam - iznimka potvrđuje pravilo

Ex ore tuo te iudico - po govoru sudim o tebi

Experientia docent - iskustvo uči

 

 

Facit experimentia cautus - iskustvo čini ljude opreznima

Facta, facta, non verba! - djela, djela, ne riječi!

Facta loquntur - djela govore

Fama volat - glasina leti

Fastina lente - žuri se polako

Feber est suae quisque fortunae - svatko je kovač svoje sreće

Fiat lux! - neka bude svjetlo!

Finis cornat opus - konac djelo krasi

Fortes fortuna adiuvat - hrabrima pomaže sreća

Fortuna caeca est - sreća je slijepa

 

 

Gaudeamus igitur - veselimo se dakle

Gloria mundi - slava svijeta

Gratia gratiam parit - na pažnju se uzvraća pažnjom

 

 

Habitus non facit monachum - odijelo ne čini redovnika

Hic facet lepus - ovdje leži zec (tj. u tom grmu…)

Historia est magistra vitae - povijest je učiteljica života

Hodie mihi, cras tibi - danas meni, sutra tebi

Homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora - što više ljudi imaju, to više žele

Hominis tota vita nihil aliud quam ad mortem iter est - čitav ljudski život nije ništa doli put k smrti

Homo sum, nihil humann a me alienum puto - čovjek sam i ništa ljusko nije mi strano

Homo totiens moritur quotiens amittit suos - čovjek toliko puta umire koliko puta izgubi svoje najbliže

Honesta mors turpi vita potior - bolja je časna smrt nego nečastan život

Honoris causa - iz počasti

Hora ruit - sat leti (tj. vrijeme brzo odmiče)

 

 

Ignoramus et ignorabimus - ne znamo i nećemo znati

Imo pectore - iz dubine srca (iz dna duše)

In absentia - u odsutnosti

In aeternum - zauvijek

In angustiis amici apparent - prijatelji se pokazuju u nevolji

In continuo - neprekidno

In dubio - u sumnji

In facie loci - na licu mjesta

In flagranti - na činu (tj. na djelu)

In medias res - u sredinu stvari

In rerum natura - u prirodi stvari

In situ - na mjestu

In spe - u nadi

Inter arma silent leges - u ratu nema zakona

Inter nos - među nama

In vino veritas - u vinu je istina

In vitro - u čaši (u epruveti)

 

 

Lapsus calami - omaška pera

Lapsus linguae - omaška jezika

Lapsus memoriae - zabuna u pamćenju

Leve aes alienum debitorem  facit, grave inimicum - mali dug stvara dužnika, veliki neprijatelja

Liberae sunt nostrae cogitatiiones - slobodne su naše misli

Lupus in fabula - vuk u priči (tj. mi  o vuku, a vuk na vrata)

 

 

Magistra vitae - učiteljica života

Mala fide - u zloj namjeri

manus manum lavat - ruka ruku mije

Margaritas ante porcos - biserje pred svinje

Mea culpa -moj grijeh

Medicus curat, natura sanat - liječnik pomaže, priroda liječi

Memento, homo, quia pulvis e set in pulveris reverteris - sjeti se čovječe da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti

Mens sana in corpore sano - zdrav duh u zdravu tijelu

Militia est vita hominis - ljudski je život borba

Modus vivendi - način života

Mors certa, hora incerta - smrt je sigurna, čas smrti nesiguran

Multi multa, nemo omnia novit - mnogi znaju mnogo, nitko ne zna sve

 

 

Narata refero - pričam ono što su meni ispričali

Naturalia non sunt turpia - što je prirodno nije ružno

Natura non facit saltus - priroda ne čini skokove

Navigare necesse est, vivere no nest necesse - ploviti je potrebno, živjeti nije potrebno

Nemo furatur alteri - nitko ne krade za drugoga

Nemo omnia scit - nitko ne zna sve

Ne vivas, ut edas, sed edas ut vivere possis - ne živi da bi jeo, nego jedi da bi živio

Nihil habenti, nihil deest - tko ništa nema, ništa mu ne nedostaje

Nihil novi sub sole - ništa nova pod suncem

Nihil obstat - ništa ne stoji na putu

Nil admirari - ne diviti se ničemu

Nomen et omen - ime i znamenje

Nomina sunt odiosa - imena su mrska (tj. ne treba ih spominjati)

Non bene pro toto libertas venditur auro - sloboda se ne prodaje za sve zlato

Non docet - ne priliči se

Non est vivere, sed valere vita - nije važno živjeti, već vrijediti u životu

Non omnes omnia possunt - svi ne mogu sve

Non plus ultra - ne preko toga

Non quis, sed quid - ne tko, nego što

Non scholae, sed vitae discimus - ne učimo za školu već za život

Nosce te ipsum - upoznaj samoga sebe

Nosce bene! - ubilježi dobro! (tj. upamti dobro!)

Nulla calamitas sola - nijedno zlo ne dolazi samo

Nulla dies sine linea - nijedan dan bez poteza (kistom) (tj. svaki dan treba nešto raditi)

Nulla regula sine exceptione - nema pravila bez iznimke

Nullum simile est idem - ništa slično nije isto

Nullus effectus sine causa - nema posljedice bez uzroka

Numerus clausus - ograničen broj

Numquam sapiens irascitur - mudar čovjek se nikad ne ljuti

 

 

Occasio facit furem - prilika čini lopova

Oculus habent et non videbunt - imaju oči, a ne vide

Oculum pro oculo, dentem pro dente - oko za oko, zub za zub

Omne nimium nocet - sve što je previše škodi

Omne vivo ex ovo - sve živo potječe iz jajeta (tj. iz živog)

Omnia mea mucum porto - sve svoje nosim sa sobom

Omnia mutantur - sve se mijenja

Omnia praeclara rara - sve što je izvanredno lijepo, rijetko je

Omnia vincit amor - ljubav pobjeđuje sve

Omni tempore - u svako vrijeme

Opera et studio - trudom i marljivošću

Optima fide - u najboljoj namjeri

Optima forma - na najbolji način

O temopra! O mores! - O vremena! O običaji!

 

 

Panem et circenses - kruha i igara

Panta rei - sve teče

Parte quacumque integrante sublata tollitur totum - uklanjanjem bilo kojeg sastavnog dijela gubi se cjelina

Per aspera ad astra - trnovit je put do zvijezda

Per exemplum - na primjer

Per extensum - nadugo i naširoko

Persona grata - uvažena osoba

Persona ingrata - osoba u nemilosti

Post festum - poslije svečanosti ( tj. prekasno)

Post tenebras lux - poslije tame svijetlo

Primus inter pares - prvi među jednakima

Principium dulce est, sed finis amoris amarus - početak ljubavi je sladak, ali je kraj gorak

Pro domo sua - za svoju kuću (tj. za svoju korist)

Pro futuro - za budućnost

Pro memoria - za sjećanje

Propria laus sordet - vlastita je hvala odvratna (tj. tko se hvali, sam se kvari)

Propria manu - vlastitom rukom

 

 

Qualis pater, talis filius - kakav otac, takav sin

Qualis rex, talis grex - kakav vođa, takvo stado

Qualis vita, finis ita - kakav život, takav kraj

Qui gladio ferit, gladio perit - tko se mača lača, od mača i pogine

Qui tacet, consentire videtur - tko šuti, čini se kao da odobrava

Quo vadis? - gdje ideš?

Quod licet Jovi, non licet bovi - što je dozvoljeno Jupiteru nije volu (tj. nije sve za svakoga)

 

 

Reliquiae reliquiarum - ostaci ostataka

Repetitio est mater studiorum - ponavljanje je majka učenja

Res, non verba - djela, a ne riječi

 

 

Sapienti sat - pametnomu dosta

Sapientia est potestas - mudrost je moć

Semper flamma fumo est proxima - gdje ima dima ima i vatre

Semper idem - uvijek isti

Sic bibe, ut mens pesque praestent officium suum - pij tako da te pamet i noge uvijek služe

Signum temporis - znak vremena

Simila similibus curantur - slično se sličnim liječi

Si non caste, caute tamen - ako ne radiš pošteno , radi oprezno

Si vis pacem, para bellum - želiš li mir, spremaj se za rat

Spiritus movens - duh pokretač

Status quo ante - stanje kao prije

Sua sponte - svojevoljno

Sui generis - svoje vrste

Summa cum laude - s najvećom pohvalom

Summa summarum - zbroj svih svota (tj. sve u svemu)

Sunt bona omnia antea acta, si modo finis bonus - sve je dobro što se dobro svrši

Suo tempore - u svoje vrijeme

Super omnia veritas - istina iznad svega

Sursum corda! - gore srca!

 

 

Tabula rasa - prazna ploča (tj. potpuno neznanje)

Te hominum esse memento - sjeti se da si čovjek

Tempora mutantur et nos in illis - vremena se mijenjaju i mi s njima

Totus mundus agit histrionem - cijeli svijet glumi

Tria hominem movent: honor, utilitas, voluptas - troje potiče čovjeka: čast, korist, strast

 

 

Unus pro omnibus et omnes pro uno - svi za jednoga i  jedan za sve

Urbi et orbi - gradu i svijetu

Ut ameris, ama! - da budeš ljubljen, ljubi!

 

 

Veni, vidi, vici - dođoh, vidjeh, pobijedih

Verba volant, scripta manet - riječi lete, pisana riječ ostaje

Vespere laudari debet amoena dies - ugodan dan treba hvaliti uvečer

Vulpes pilum mutat, non more - lisica dlaku mijenja, ali ne i ćud

 

 

 

 

 

 

 

eRačuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia